Στόχος

 • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 35% σε σχέση με το όριο βάσης της Ενωσιακής νομοθεσίας.
 • Εκπόνηση σχεδίων μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας στα μεγάλα αστικά κέντρα και σε ενεργοβόρους κλάδους της οικονομίας.

Εταιρική Διαφάνεια & Διακυβέρνηση

 • Υποχρέωση μεγάλων επιχειρήσεων (α) για δημοσίευση πληροφοριών σχετικών με το κλίμα αναφορικά με τις δραστηριότητές τους, και (β) για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικής αειφορίας.

Γεωργία / Κτηνοτροφία

 • Εθνική νομοθεσία «από το αγρόκτημα στο πιάτο» συμβατή με την προστασία του κλίματος.
 • Νομοθεσία για κοινότητες παραγωγών και καταναλωτών με βάση την διασφάλιση της υγείας, την εξασφάλιση ενός δίκαιου εισοδήματος των παραγωγών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Βιομηχανία / Μεταποίηση

 • Χάραξη πράσινης στρατηγικής και εθνική νομοθεσία για την κυκλική οικονομία με αποτελεσματικούς θεσμούς εφαρμογής και με προσαρμογή στην προστασία του κλίματος.
 • Οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων με βάση την επανάχρηση και το ανακυκλώσιμο αυτών με στόχο την μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών.
 • Κλιματικό πιστοποιητικό προϊόντων με βάση το ενεργειακό αποτύπωμα.
 • και ανάλογη επιβάρυνση σε φόρο κλιμακούμενου μέχρι το 2030

Μεταφορές

 • Σταδιακή μείωση αεροπορικών μεταφορών για κοντινές αποστάσεις με ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών.
 • Μετάβαση στον εξηλεκτρισμό / χρήση πράσινου υδρογόνου στις θαλάσσιες μεταφορές.
 • Προώθηση του περιορισμού της χρήσης ορυκτών καυσίμων στις αεροπορικές μεταφορές.
 • Κατάρτιση ολοκληρωμένων σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας για κάθε δήμο (λχ. βάδισμα, ποδήλατο, δημόσιες συγκοινωνίες).
 • Ενίσχυση δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς και πλάνο μετάβασης στον εξηλεκτρισμό τους.

Αρχιτεκτονική με Ουδέτερο Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα

 • Σε επίπεδο μεμονωμένων κτιρίων.

Νέα κτίρια και αναβάθμιση υπαρχόντων κτιρίων με στόχο την ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση, δηλαδή με χρήση βιοκλιματικών στοιχείων (στον σχεδιασμό, στη βελτίωση θερμομόνωσης και στη ρύθμιση του ηλιασμού, σκιασμού και φυσικού αερισμού), με ιδιοπαραγωγή ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκά σε ταράτσες), με δραστικό περιορισμό της χρήσης λεβητών ορυκτών καυσίμων και αντικατάσταση από τεχνολογίες, όπως αντλίες θερμότητας ή / και χρήση γεωθερμίας.

 • Χώρος ανάμεσα στα κτίρια.

Μέριμνα για τον αντίκτυπο του όγκου ενός κτιρίου στο άμεσο περιβάλλον και την κατοικησιμότητα του χώρου ανάμεσα στα κτίρια. Επανεξέταση των άμεσων και έμμεσων αυξήσεων του συντελεστή δόμησης στις πρόσφατες νομοθεσίες.

 • Δημόσιος Χώρος

Βιώσιμοι δημόσιοι χώροι, που λαμβάνουν υπόψη τον αέρα, το φυσικό στοιχείο και τις ανάγκες συνύπαρξης των ανθρώπων με έμφαση στη χρήση υδατοαπορροφητικών και μη ανακλαστικών υλικών.

 • Πολεοδομικός σχεδιασμός

Επανασχεδιασμός και αναγέννηση πόλεων με βάση τις αρχές της αειφορίας και της προσβασιμότητας. Δημιουργία συνεκτικών πόλεων με περιορισμό της άναρχης εξάπλωσης και διασποράς (spread). Αναβάθμιση των κεντρικών συνοικιών με διατήρηση της κοινωνικής συνοχής τους. Απεξάρτηση από τη χρήση αυτοκινήτου και απόδοση του επιπλέον χώρου στους ανθρώπους (με διαπλάτυνση πεζοδρομίων, ποδηλατόδρομους σε κεντρικούς δρόμους, μετατροπή παρόδιων χώρων στάθμευσης σε κοινόχρηστες αστικές λειτουργίες κλπ).

 • Χωροταξικός σχεδιασμός

Περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης με απώτερο στόχο την αποκέντρωση σε περιφερειακές πόλεις και οικισμούς. Αναγνώριση της σημασίας του τοπίου (φυσικού, αγροτικού, αστικού) ως τόπου κατοίκησης και συμβίωσης ανθρώπων και ζώων αλλά και ως πολιτισμικού αγαθού.

Δημόσιες Συμβάσεις

 • Υποχρεωτική διασφάλιση της κλιματικής ουδετερότητας στον σχεδιασμό των δημόσιων συμβάσεων.
 • Υποχρεωτική ενσωμάτωση ποιοτικών προδιαγραφών για την κλιματική ουδετερότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία του περιβάλλοντος στα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 • Αναστολή συμμετοχής σε διαγωνιστικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων για επιχειρήσεις, ομίλους επιχειρήσεων και επιχειρήσεις που ελέγχονται από πρόσωπα, για τα οποία έχουν εκδοθεί οριστικές αποφάσεις δικαστηρίων αναφορικά με σοβαρές παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
 • Απαγόρευση συμμετοχής σε διαγωνιστικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων για επιχειρήσεις, ομίλους επιχειρήσεων και επιχειρήσεις που ελέγχονται από πρόσωπα, για τα οποία έχουν εκδοθεί αμετάκλητες αποφάσεις δικαστηρίων αναφορικά με σοβαρές παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Απομεγέθυνση Δραστηριοτήτων με Δυσανάλογο Περιβαλλοντικό Κόστος

 • Απαγόρευση της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων στην Ελληνική επικράτεια.
 • Ρύθμιση της μηχανικής μάθησης (“machine learning”) υπό το πρίσμα της μείωσης του κλιματικού αποτυπώματος.

2 σχόλια

Κώστας Φωτεινάκης · 24.07.2021 στο 11:00

04. ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
Στο κεφάλαιο αυτό απουσιάζει το θέμα ΑΠΟΒΛΗΤΑ.
Καταθέτω συνοπτικά ορισμένες θέσεις
Κώστας Φωτεινάκης – ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece 24.07.2021

Στόχοι: (επιπλέον στόχων για την ενέργεια)
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
• Τα απόβλητα είναι αποτέλεσμα μη βιώσιμων τρόπων παραγωγής και κατανάλωσης.
• Μείωση των αποβλήτων σε όλο το φάσμα παραγωγής και κατανάλωσης σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 17SDGs και ειδικότερα με τους στόχους: 6 (Καθαρό νερό και αποχέτευση), 11 (Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες), 12 (Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή). Ιδιαίτερη αναφορά στον υποστόχο 11.6 «Έως το 2030, μείωση του δυσμενούς, κατά κεφαλήν, περιβαλλοντικού αντίκτυπου των πόλεων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του αέρα και τη διαχείριση των αστικών και άλλων αποβλήτων»
• Η θέση μας είναι ότι «Το καλύτερο απόβλητο είναι αυτό που δεν παράχθηκε ποτέ» και για αυτό δίνουμε μεγαλύτερο βάρος ιεραρχικά στην πρόληψη, στην ελαχιστοποίηση του όγκου των αποβλήτων, στην επαναχρησιμοποίηση και στη συνέχεια, ως τέταρτη, και όχι ως καλύτερη επιλογή, στην ανακύκλωση.
• Η κυκλική οικονομία και η ανακύκλωση έχουν όρια και περιορισμένη διάρκεια. Δεν υπάρχουν απείρως ανακυκλώσιμα προϊόντα.
• Η καύση αποβλήτων ως μέθοδος διαχείρισης πρέπει να αποκλειστεί για να προστατευτεί το περιβάλλον και η δημόσια υγεία (αρχή της προφύλαξης).

αντρέας ανδρεόπουλος · 28.09.2021 στο 19:06

https://www.linkedin.com/in/aandreopoulos/ Εφόσον ο νόμος πρέπει να καλύπτει τα πάντα, σε όλες τις 9 ενότητες θα έπρεπε να αναφέρονται οι τομείς και να γίνονται σχόλια και συγκεκριμένες προσθήκες – μέτρα. Δεν είναι μόνο θέμα μεθοδολογίας αλλά και ουσίας. Οι τομείς είναι: Οργάνωση – Προγραμματισμός (ψηφιακή διακυβέρνηση), Έδαφος, Πληθυσμός, Νομοθετική εξουσία, Δικαστική εξουσία, Εκτελεστική εξουσία, Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εθνική Άμυνα, Εσωτερική Ασφάλεια, Επικοινωνία, Εκδόσεις, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Εργασία, Απασχόληση, Επιχειρηματικότητα, Κοινωνική πρόνοια, Δημόσια Υγεία, Εκπαίδευση, Επιστήμες & Τεχνολογική Έρευνα, Εκκλησία/Θρησκεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Τουρισμός, Ταξίδια & Ψυχαγωγία, Μεταφορές & Αποθήκευση, Δημόσιες Συγκοινωνίες, Οικονομία, Ενέργεια (σημερινή κατάσταση), Εμπόριο, Βιομηχανία, Βιοτεχνία, Μεταποίηση, Ορυκτός Πλούτος, Περιβάλλον (Διαχείριση απορριμμάτων, Υδάτινοι πόροι), Χωροταξία – Δημόσια Έργα, Ναυτιλία, Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Δάση. Δεν λείπει καμία, κάποιες ίσως επικαλύπτονται μερικά (αναμενόμενο).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.