Φορολόγηση Υδρογονανθράκων: 

  • Λογιστικός διαχωρισμός συναλλαγών εμπορίας ενέργειας από υδρογονάνθρακες και επιβολή φόρου σε κάθε συναλλαγή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από υδρογονάνθρακες σε χονδρική βάση.

Μη Πρόσβαση / Αναστολή Κρατικών Ενισχύσεων: 

  • Απαγόρευση κρατικών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από υδρογονάνθρακες.
  • Αναστολή για πέντε (5) έτη κρατικών ενισχύσεων και ανάκληση όσων ήδη έχουν δοθεί σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις δικαστηρίων αναφορικά με παραβίαση διάταξης νόμου, που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος.

Κλιματική Χρηματοδότηση: 

  • Πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων για την ενεργειακή μετάβαση, την κλιματική δικαιοσύνη και τον οικολογικό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας.

Βιώσιμα Χρηματοοικονομικά:

  • Απαγόρευση χορήγησης οποιουδήποτε είδους πίστωσης από πιστωτικά ιδρύματα σε επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από υδρογονάνθρακες.
  • Υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων για την αξιολόγηση της αειφορίας των υπό δανειοδότηση επενδύσεων άνω του ποσού των 10.000.000 €.
  • Δείκτες αξιολόγησης και ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την αξιολόγηση της αειφορίας των χορηγηθέντων δανείων άνω του ποσού των 10.000.000 € ανά πιστωτικό ίδρυμα και συνολικά για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
  • Ένταξη των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες στις αξιολογήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την πιστοληπτική ικανότητα μεγάλων επιχειρήσεων.
  • Ένταξη των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες στις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
  • Προληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από την Τράπεζα της Ελλάδος με βάση τους κινδύνους που συνδέονται με το κλίμα και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.