Προστασία Περιβάλλοντος από τον Σχεδιασμό:

 • Θεσμοθέτηση εκτίμησης οικολογικού αντικτύπου και της ενδεχόμενης διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων για κάθε σχέδιο νόμου που υποβάλλεται προς συζήτηση στη Βουλή.

Οικολογική Δημοκρατία:

 • Τοπικά συμβούλια / συμβούλια γειτονιάς πολιτών ανά δημοτική κοινότητα και δημοτικές ομοσπονδίες συμβουλίων με αποφασιστικές αρμοδιότητες για ζητήματα προστασίας τουπεριβάλλοντος και κλιματικής ουδετερότητας.
 • Δικαίωμα φυσικών και ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων σε περιφερειακό επίπεδο για ζητήματα που αφορούν το κλίμα και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Δικαίωμα ηλεκτρονικής ανάκλησης αντιπροσώπων σε επίπεδο ΟΤΑ και στο κοινοβούλιο για λόγους που αφορούν το κλίμα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Κλιματική Συντακτική Συνέλευση:

 • Συγκρότηση σε σώμα κλιματικής συντακτικής συνέλευσης με ποσόστωση εκπροσώπων από την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών (κοινωνικά κινήματα, περιβαλλοντικές και εθελοντικές οργανώσεις) και εκπροσώπων με απευθείας εκλογή με ηλεκτρονική ψηφοφορία από τον λαό.
 • Κατάρτιση από την Συνέλευση Κλιματικού Συντάγματος για την μετάβαση σε μια οικολογική δημοκρατία και θέση σε κοινωνική διαβούλευση τόσο ηλεκτρονική όσο και πρόσωπο με πρόσωπο κατά τόπους.
 • Ολοκλήρωση και θέση Κλιματικού Συντάγματος σε δημοψήφισμα.
 • Σε περίπτωση επικύρωσης του Κλιματικού Συντάγματος, εκκίνηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος για την ενσωμάτωση του Κλιματικού Συντάγματος.

Οικολογικός Φεμινισμός:

 • Υποχρεωτική ποσόστωση 50% στη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων στα όργανα της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας που ασκούν αρμοδιότητες από τον σχεδιασμό ως την υλοποίηση των περιβαλλοντικών πολιτικών.

Οικολογική Εκπαίδευση:

 • Υποχρεωτική συμπερίληψη της οικολογίας ως μαθήματος σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
 • Συστηματική ένταξη της βιωματικής σχέσης των μαθητών με την φύση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
 • Οριζόντια ένταξη της οικολογικής διάστασης σε όλους τους τομείς της μαθησιακής διαδικασίας.

Οικολογική Καινοτομία:

 • Δικαίωμα κάθε ενδιαφερόμενου για παροχή πληροφοριών από τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας για καινοτομία αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική ουδετερότητα.
 • Δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης προστατευόμενων από διανοητική ιδιοκτησία έργων για σκοπούς καινοτομίας αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική ουδετερότητα.
 • Θεσμοί δεξαμενών τεχνογνωσίας και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για καινοτομία αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική ουδετερότητα.
 • Διάθεση με όρους ανοιχτής γνώσης και δεδομένων των αποτελεσμάτων κάθε έρευνας που έχει λάβει κρατική ενίσχυση από Ενωσιακούς ή εθνικούς κρατικούς πόρους.
 • Υποχρεωτική αδειοδότηση με όρους ανοιχτής γνώσης και δεδομένων κάθε έργου διανοίας που ενσωματώνει αποτελέσματα έρευνας που έχει λάβει κρατική ενίσχυση από Ενωσιακούς ή εθνικούς κρατικούς πόρους.

Έρευνα για την Κλιματική Κρίση και τον Οικολογικό Μετασχηματισμό

 • Θέσπιση αυξανόμενου ποσοστού χρηματοδότησης έρευνας με βάση εκκίνησης 0,1% με στόχο 0,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2030.
 • Οι ερευνητικές δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν όλα τα επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με την κλιματική κρίση, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιστημών.

0 σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.